Satış Sözleşmesi ve Şartlar

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Taraflar 

İşbu Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Satış Sözleşmesi” olarak anılacaktır);
“Buhara mah. Yazma sok. F blok no:30/1 Selçuklu / Konya” adresinde mukim Altunay Arıcılık (bundan böyle kısaca “Altunay Arıcılık” olarak anılacaktır) ile
www.altunayaricilik.com Sitesine üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve altunayaricilik.com Sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Üye” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

Tanımlar

“Site”:
www.altunayaricilik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “Altunay Arıcılık”nin “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”:

“Site”ye erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”:

“Site”ye üye olan ve “Site” dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”:

“Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Site”deki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “Altunay Arıcılık” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür.
Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
“Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir.
“Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “Altunay Arıcılık” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir.

“Altunay Arıcılık” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“Üyelik Sözleşmesi”:

“Site”de yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Sitesinde yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

“Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı”:

“Üye”nin “Site” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda “Altunay Arıcılık”ye talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “Site” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.

“Altunay Arıcılık Hizmetleri”

(“Hizmetler”): “Site” içerisinde “Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Altunay Arıcılık” tarafından sunulan uygulamalardır. “Altunay Arıcılık”, “Site” içerisinde sunulan “Hizmetler”inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Site”den “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Site”de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”:

“Sitesinde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“Altunay Arıcılık Arayüzü” :

Altunay Arıcılık ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “Altunay Arıcılık Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “Altunay Arıcılık”e ait olan tasarımlar içerisinde “Site” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“Altunay Arıcılık Veritabanı” :

“Site” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “Altunay Arıcılık”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Bana Özel” sayfası:

“Üye”nin “Sitesinde yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece “Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Üye”ye özel sayfa.

“Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, “Sitesinde sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile “Site” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “Altunay Arıcılık” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir.

“Kullanıcı”, işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, “Site” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “Altunay Arıcılık” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Üyelik Şartları

4.1 “Site”a üye olabilmek için reşit olmak ve “Altunay Arıcılık” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 “Altunay Arıcılık” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, “Üye”nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. “Sitesinde belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin “Altunay Arıcılık” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 “Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye”, “Sitesinde belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Site”deki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 “Üye”, “Altunay Arıcılık”nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “Altunay Arıcılık”den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Site” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “Altunay Arıcılık”ye bildirimde bulunması,
yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “Altunay Arıcılık” ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. “Üye”lerin, “Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye”lerin ve/veya “Altunay Arıcılık”nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

5.1.4. “Üye”, “Site” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “Site” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.
“Altunay Arıcılık”, “Üye” tarafından “Altunay Arıcılık”ye iletilen veya “Site” üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla
yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. “Üye”, “Altunay Arıcılık”nin yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde işlem yapabilir. “Üye”nin, “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
“Üye”, “Altunay Arıcılık”nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Site” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini,
başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde “Site”a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

“Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Site” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Altunay Arıcılık” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “Altunay Arıcılık”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “Altunay Arıcılık Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması,
“Altunay Arıcılık” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “Altunay Arıcılık” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “Altunay Arıcılık’nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “Altunay Arıcılık”nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “Altunay Arıcılık”i ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.2. “Altunay Arıcılık”in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. “Altunay Arıcılık”, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir;
Altunay Arıcılık” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. “Altunay Arıcılık”, “Sitesinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Site” kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “Altunay Arıcılık”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üye”ler, “Altunay Arıcılık”nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.
Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde “Altunay Arıcılık” yapabilir.
“Altunay Arıcılık” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. “Site” üzerinden, “Altunay Arıcılık”nin kendi kontrolünde olmayan “Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Sitelara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler “Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle “Altunay Arıcılık” tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır.

“Site” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Siteler, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Siteler veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “Altunay Arıcılık”nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. “Altunay Arıcılık”, “Site”ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “Altunay Arıcılık” bu mesaj ve içeriği giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.2.5. “Altunay Arıcılık”in, “Altunay Arıcılık” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Sitesinde “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.6. “Altunay Arıcılık”, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir.

Gizlilik Politikası

6.1 “Altunay Arıcılık”, “Sitesinde “Üye”lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “Altunay Arıcılık” “Üye”lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

6.2. “Altunay Arıcılık”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir.

Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda Altunay Arıcılık’nin süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “Altunay Arıcılık”nin işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. “Altunay Arıcılık”nin belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

Fikri Mülkiyet Hakları
“Üye”ler, “Altunay Arıcılık” hizmetlerini, “Altunay Arıcılık” bilgilerini ve “Altunay Arıcılık”nin telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Altunay Arıcılık”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dâhilinde “Altunay Arıcılık” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Altunay Arıcılık”nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri”
“Altunay Arıcılık”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda “Sitesinde yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Site”de yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Altunay Arıcılık” işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Altunay Arıcılık” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Altunay Arıcılık”den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.
Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları,
sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Altunay Arıcılık”nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
“Altunay Arıcılık” Kayıtlarının Geçerliliği

“Üye”, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda “Altunay Arıcılık”nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,”Altunay Arıcılık”yi yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yürürlük
İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Site”de yer alan kurallar ve şartlar, “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

“Üyelik Sözleşmesi”nin Ekleri
13.1 “Üye”, “Ek-1 Kullanım Koşulları,Ek-2 Gizlilik Politikası,Ek-3 Altunay Arıcılık Hizmetleri , Ek-4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler, Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik, Ek-6 Altunay Arıcılık Hizmetler Kategorisi Kuralları” ile “Sitesinde yayınlanan şartlar ve kuralların,
işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Üye” olarak “Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine” ve “Site”de yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

EKLER:

Ek-1 Kullanım Koşulları

Ek-2 Gizlilik Politikası

Ek-3 Altunay Arıcılık Hizmetleri

Ek-4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler

Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

Ek-6 Altunay Arıcılık Hizmetler Kategorisi Kuralları

EK – 1 Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI

www.altunayaricilik.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.altunayaricilik.com internet sitesini (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Site”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi,
“Sitesinde belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.
Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen “Site”ı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu “Site”ın sahibi “Değirmenyolu Cad. No:28 Asia OfisPark Binası A Blok Kat:2 İçerenköy-Ataşehir İSTANBUL” adresinde mukim Altunay Arıcılık BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle kısaca “Altunay Arıcılık” olarak anılacaktır)’dir. “Sitesinde sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “Altunay Arıcılık” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. “Altunay Arıcılık” işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Sitesinde yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, “KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “SİTE”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “SİTE” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “SİTE”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve “Altunay Arıcılık” tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır.
İşbu ” Kullanım Koşulları” internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “SİTE”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

TANIMLAR

“Site”:
www.altunayaricilik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “Altunay Arıcılık”in “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”:
“Site”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”:
“Site”ye üye olan ve “Site” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”:
“Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Sitesindeki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “Altunay Arıcılık” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “Altunay Arıcılık” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir.
“Altunay Arıcılık” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.
“Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı”:
Üye’nin “Site” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda “Altunay Arıcılık”e talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “Site” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.

“Altunay Arıcılık Hizmetleri”
(“Hizmet”): “Site” içerisinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Altunay Arıcılık” tarafından sunulan uygulamalardır. “Altunay Arıcılık”, “Site” içerisinde sunulan “Hizmet”lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Sitesinden “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”:
“Sitesinde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“Altunay Arıcılık Arayüzü” :
Altunay Arıcılık ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “Altunay Arıcılık Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “Altunay Arıcılık”e ait olan tasarımlar içerisinde “Site” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“Altunay Arıcılık Veritabanı” :
“Site” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “Altunay Arıcılık”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

Altunay Arıcılık HİZMETLERİ

3.1. “Altunay Arıcılık”, “Üye”ler tarafından “Altunay Arıcılık Veritabanı”na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle “Altunay Arıcılık Veritabanı” üzerinden “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. “Altunay Arıcılık”, “Site” içerisinde “Kullanıcı”ların, “Üye” ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
3.3. “Altunay Arıcılık”, “Site” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
3.4. “Altunay Arıcılık”, “Site” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Site” dahilinde erişilen “İçerik”leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “Altunay Arıcılık”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

Altunay Arıcılık SİTE KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. “Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”ların “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “Altunay Arıcılık”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. “Site”, “Üye”ler tarafından “Altunay Arıcılık Veritabanı”na yüklenen “İçerik”lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “Altunay Arıcılık”, “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenen ilan ve “İçerik”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve “İçerik”ler dolayısıyla “Altunay Arıcılık”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “Altunay Arıcılık”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. “Kullanıcı” “Site” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Altunay Arıcılık” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. “Kullanıcı”lar “Site” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “Altunay Arıcılık”in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını
kabul ve taahhüt etmektedir.
4.5. “Kullanıcı”lar, “Site” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya “Altunay Arıcılık”in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.
4.6. “Altunay Arıcılık”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi”ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı”lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla “Kullanıcı”ların “Site” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.7. “Altunay Arıcılık”, “Kullanıcı” bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “Altunay Arıcılık” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Site”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
Altunay Arıcılık.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, Altunay Arıcılık’in işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.
4.8. Altunay Arıcılık, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının Altunay Arıcılık’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
4.9. “Site” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “Altunay Arıcılık”in “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “Altunay Arıcılık’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. “Altunay Arıcılık”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “Altunay Arıcılık Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “Altunay Arıcılık” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “Altunay Arıcılık” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “Altunay Arıcılık’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.11. “Site”in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, “Site”in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması,
“Site”nin ve “Site”deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “Altunay Arıcılık”in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “Altunay Arıcılık”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
4.12. “Site”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “Altunay Arıcılık”in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Site” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Site”ın (sınırlı olmamak kaydıyla “Altunay Arıcılık Veritabanı”, “Altunay Arıcılık Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “Altunay Arıcılık”in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) “Altunay Arıcılık”e ait ve/veya “Altunay Arıcılık” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “Kullanıcı”lar, “Altunay Arıcılık” hizmetlerini, “Altunay Arıcılık” bilgilerini ve
“Altunay Arıcılık”in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Altunay Arıcılık”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “Altunay Arıcılık” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Altunay Arıcılık”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
İşbu “Kullanım Koşulları” dahilinde “Altunay Arıcılık” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “Altunay Arıcılık”; “Altunay Arıcılık” hizmetleri, “Altunay Arıcılık” bilgileri, “Altunay Arıcılık” telif haklarına tabi çalışmaları, “Altunay Arıcılık” ticari markaları, “Altunay Arıcılık” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
“Altunay Arıcılık”, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu “Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “Sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu “Kullanım Koşulları” “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MUCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde “Altunay Arıcılık”in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep”, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Altunay Arıcılık”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu “Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde T.C. İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
YÜRÜRLÜK ve KABUL
İşbu “Kullanım Koşulları” “Altunay Arıcılık” tarafından “Site”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Kullanıcı”lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Site”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.
Ek – 2 Gizlilik Politikası
İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Altunay Arıcılık Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (“Altunay Arıcılık” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan http://www.altunayaricilik.com adresinde yer alan web sitesinin, (“Site”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar,
Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır. Bununla beraber işbu gizlilik politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışında kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğini haizdir. Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcı’ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her alt kullanıcıdan: Onay alınacağını,
Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı’nın Site’i kullanamayacağını,
Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.
Altunay Arıcılık, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır. Altunay Arıcılık, bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcıların kişisel verilerini aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlemektedir.

Veriler Nasıl Elde Edilmektedir?

Altunay Arıcılık, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır: Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Site’ın kullanımı öncesinde veya sırasında, Altunay Arıcılık’e Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Altunay Arıcılık’e verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir. Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Altunay Arıcılık’in sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir. Altunay Arıcılık, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarının Altunay Arıcılık’ye yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
Verilerin toplanmasına ilişkin detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Hangi Veriler Toplanmaktadır?

Altunay Arıcılık, yukarıda belirtilen metotlarla Kullanıcılardan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. Altunay Arıcılık’in topladığı veriler, kullandığı hizmetler ile özelliklere bağlıdır.
İşbu başlık altında, Altunay Arıcılık tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır. Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve diğer benzer veriler.
Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları. Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, tercih edilen dil ve benzeri veriler.
Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar:
Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Altunay Arıcılık’i veya Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, emlak endeksi kullanım bilgileri, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, endeks sorgusu oluşturulan il, ilçe, mahalle, Site üzerinden bakılan ürünler, metrekare fiyatları, önceliklendirme seçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, Site’a son giriş tarihi, kullanılan Doping türü, gönderi türü, ziyaret edilen web siteleri, girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler.
Konum Verileri:

Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı Altunay Arıcılık’in mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.
Ödeme Verileri:
Ajans ve müşteri fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

İçerik Verileri:

Markanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler (fatura, garanti belgesi vs), ürünün kişiye ait olduğunu ya da ürün üzerindeki yetkisini gösteren belgeler (tapu, ruhsat, marka tescil belgesi gibi), ilan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, ilan reddetme nedeni, geri bildirim, belge gönderim nedeni, Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler.

Parmak izimi vermek zorunda mıyım?

Mobil uygulamada şifre kullanımı yerine parmak izi ile giriş uygulamasını tercih edebilirsiniz. Mobil cihazın ayarlar kısmından yapacağınız parmak izi tanımlaması ile gerçekleştirilecek işlem kapsamında Altunay Arıcılık’e parmak iziniz hiçbir şekilde iletilmeyecektir. Mobil cihaz üzerinden Altunay Arıcılık’e sadece doğrulama ya da hata uyarısı gelmekte ve buna istinaden uygulamaya girişiniz sağlanmaktadır. Onay gelmediği takdirde işlemi tekrarlamaya ya da başka bir yolla giriş yapmaya yönlendirilirsiniz. Parmak izi ile giriş seçeneğini cihazınızın ayarlar bölümünden her zaman kapatabilirsiniz.

Toplanan Veriler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

İşbu Gizlilik Politikasında ve Üyelik Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir.

Yukarıda yer alan veri kategorilerinin hangi amaçla işleneceklerine dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Ad ve İletişim Bilgileri:
şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespit edilmesi;

Kimlik Bilgileri:

Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi;
Demografik Veriler:

promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat,Kullanım verileri ve ilgi alanları-sık kullanılanlar: Pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Konum verileri: Denetim ve kontrol, risk yönetimi;

Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında;

İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek amacıyla işlenebilecektir.
Altunay Arıcılık tarafından Site dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Altunay Arıcılık ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında Altunay Arıcılık’in ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Altunay Arıcılık, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Üyelik Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, Hizmet’lerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimliklerinin doğrulanması ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar,
kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.
Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Gizlilik Politikasında belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.
Altunay Arıcılık kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz

Kullanıcı, Altunay Arıcılık’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini aşağıda yer alan “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” maddesinde belirtilen iletişim kanalı ile Altunay Arıcılık’ye iletebilecektir. Altunay Arıcılık, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Altunay Arıcılık, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, Altunay Arıcılık, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Altunay Arıcılık, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.
Altunay Arıcılık, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Altunay Arıcılık, işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.
Ancak Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Altunay Arıcılık uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

Altunay Arıcılık, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Altunay Arıcılık’nin Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Site’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal www.altunayaricilik.com / adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Altunay Arıcılık’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini de Buhara Mah. Yazma Sok. F Blok No:30/1 Selçuklu KONYA TÜRKİYE adresine yazılı olarak iletebilecektir. Kullanıcı ayrıca, Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir.

Ek – 3 Altunay Arıcılık Hizmetleri
1. “Altunay Arıcılık” İlan Hizmetleri

1.1. “Üye”, “Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı” üzerinden “Altunay Arıcılık” tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve Altunay Arıcılık Veritabanı’na yükleyecektir.
1.2 “Altunay Arıcılık”, “Üye” tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların “Sitesinde yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. “Altunay Arıcılık”, ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Site”de yayınlayacaktır.

1.3 “Altunay Arıcılık”, “Sitesinde yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Sitesinde yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. “Altunay Arıcılık” bahsi geçen duruma ilişkin “Üye”ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını,
aynı şekilde “Üye” de ödemiş olduğu bedelin iadesini “Altunay Arıcılık”den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4 “Altunay Arıcılık”, “Üye”nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “Altunay Arıcılık” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. “Üye”, bu konuda “Altunay Arıcılık”e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5 “Üye”, “Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı” üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 “Üye”, “Sitesinde yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, “Site”ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin “Sitesinde yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.7 “Üye”, “Sitesinde yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. “Üye”nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren “Üye”ler için “Altunay Arıcılık”, “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan “Üye”liğini askıya alabilir, “Üye”likten çıkarabilir, “Üye”likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8 “Üye”, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 “Üye”, seçmiş olduğu kategoriye ilişkin ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10 “Üye”, kendisine ait ilanlarını “Site”ın “Mağazalar” bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte “Site” üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, “Site”ın “Mağazalar” bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

1.11 “Üye”, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla “Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı” açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple “Üye”likten çıkarılan, “Üye”liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Site’a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla “Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı” açtığının, Altunay Arıcılık tarafından tespit edilmesi halinde; Altunay Arıcılık’in, bu kişinin tüm “Altunay Arıcılık Üyelik Hesapları”nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

“Altunay Arıcılık” Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetleri

Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen “Alıcı” ve “Satıcı” sıfatına sahip “Üye”lerin “Site”ın alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde Altunay Arıcılık’e bildirilmesi durumunda “Alıcı” tarafından “Altunay Arıcılık’in Güvenli Hesabı”na aktarılan ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına transfer edilmesi, eğer “Satıcı” borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde “Alıcı” tarafından Altunay Arıcılık’ye bildirilirse; “Alıcı” tarafından “Altunay Arıcılık’in Güvenli Hesabı”na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde “Alıcı”ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve “Sitesinde detayları açıklanan sistemdir. Aşağıdaki hükümler, “Altunay Arıcılık Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ni kullanan “Alıcı” ve “Satıcı” sıfatına sahip olan “Üye”lerin hak ve yükümlülükleri ile “Altunay Arıcılık”in bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.
“Altunay Arıcılık Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanan “Satıcı”lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti’nden yararlanan “Satıcı”ların sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.1.1 “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Alıcı”; “Sitesinde ilanları gösterilen “Satıcı”ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini Altunay Arıcılık internet Siteının alt yapısını kullanarak yapar. “Alıcı”nın “Site” üzerinden Altunay Arıcılık’in internet Siteına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, “Satıcı” ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. “Alıcı” bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

2.1.2 “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Satıcı”; eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde “Alıcı” tarafından verilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse, “Teklif Ver” butonunu kullanarak, “Alıcı” ürünü satın almak istediği fiyatı belirterek “Satıcı”ya teklifini yapar. “Alıcı”nın yapacağı bu teklif “Satıcı”nın belirlediği teklif aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır. “Satıcı”nın “Alıcı”nın teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.
Kabul beyanı sistem üzerinden “Alıcı”nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak “Alıcı”nın “Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı”nda görüntülenir. “Satıcı” kabul veya red beyanını “Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı”nı kullanarak yapmak zorundadır. “Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı” kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin “Altunay Arıcılık”in hiçbir sorumluluğu yoktur. “Satıcı” tarafından “Alıcı”nın verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 3 (üç) işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin “Alıcı” tarafından Altunay Arıcılık’in “Güvenli Hesabı”na yatırılmaması durumunda, taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Satıcı” ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse, “Alıcı”nın sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.
2.1.3 “Alıcı”, Site” üzerinden “Altunay Arıcılık” internet Siteına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile “Satıcı” tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, “Alıcı” tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar 2.1.2 (son) maddesinde belirtilen Teklif bedelinin suresi içerisinde “Altunay Arıcılık Güvenli Hesabi”na yatırılmaması,”Satıcı”nın kimliğinin belirli olmaması,
satıma konu olan ürünün işbu sözleşmenin .2.1.1 ve 2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Satıcı tarafından belirtilen süre zarfında “Alıcı”ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.

2.1.4 “Alıcı”, “Site” üzerinden “Altunay Arıcılık”in internet Siteına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, “Altunay Arıcılık’in Güvenli Hesabı”na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının “Altunay Arıcılık’in “Güvenli Hesabı” dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; Altunay Arıcılık’in işbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; “Alıcı” ve “Satıcı”nın hak ve borçları da
işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. Altunay Arıcılık, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek “Alıcı”ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar,
“Altunay Arıcılık” tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında “Site”ın ilgili bölümünden “Alıcı”ya duyurulmaktadır. “Alıcı” taksitli ödemeye karar verir ise, “Site”ın ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.
2.1.5 “Alıcı”, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde “Satıcı” ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla “Altunay Arıcılık’in, Güvenli Hesabı”na, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. “Alıcı”, “Satıcı”ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp “Güvenli Hesap”taki ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına transferi için “Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunacağını veya “Satıcı” tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü “Satıcı”ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için “Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder.
“Alıcı” ürünü “Satıcı”ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde “Altunay Arıcılık’İN Güvenli Hesabı”nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak “Satıcı”nın ürünü geri aldığına dair ” Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunması halinde “Alıcı”nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “Altunay Arıcılık”, “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. “Alıcı” yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, “Altunay Arıcılık” tarafından “Satıcı”nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve “Altunay Arıcılık Güvenli Hesabı”nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Satıcı”ya transferi için “Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. “Alıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, Site dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.1 “Alıcı”, “Satıcı”lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında Altunay Arıcılık’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
2.2 “Alıcı”, “Satıcı”ya havale edilmesi için “Altunay Arıcılık’in Güvenli Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve “Alıcı” tarafından işbu sözleşmenin 2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Satıcı”nın “Altunay Arıcılık”e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte “Altunay Arıcılık’in Güvenli Hesabı”nda bulunan “Alıcı” ve/veya “Satıcı” nın parası üzerinde “Altunay Arıcılık”in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.2.1 “Satıcı” satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. “Satıcı” satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya “Site”ın ilgili yerlerinde belirtilen “Site”ın ve “Sitesinde sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. “Satıcı” satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu
“Altunay Arıcılık”in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
2.2.2 “Satıcı”, satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan “Alıcı”ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.3 “Satıcı”, “Alıcı”nın “Altunay Arıcılık’in Güvenli Hesabı”na parayı göndermesi halinde “Alıcı”ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini “Alıcı” ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.4 “Satıcı”, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde “Altunay Arıcılık”e yapılan taleplere karşı Altunay Arıcılık’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.5 “Satıcı”, işbu sözleşmenin 2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, Altunay Arıcılık tarafından yönetilen “Altunay Arıcılık’nin Güvenli Hesabı”na “Alıcı” ve “Satıcı” arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve “Alıcı” tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere “Alıcı” tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. “Satıcı”, “Alıcı”nın ürünü teslim alıp, “Altunay Arıcılık’in Güvenli Hesabı”ndaki ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına iletilmesi için Altunay Arıcılık’ye bildirimde bulunabileceğini veya “Satıcı” tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti “Satıcı”ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için Altunay Arıcılık’e bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder.
“Satıcı”, “Alıcı”nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Altunay Arıcılık’in, “Satıcı”nın “Alıcı”ya yolladığı ürün ve hizmeti “Alıcı”nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve “Altunay Arıcılık’in Güvenli Hesabı”nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Alıcı” tarafından “Satıcı”ya iletilmesi için Altunay Arıcılık’ye bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. “Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, “Site” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.2.6 “Satıcı”, “Alıcı”ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin “Alıcı”ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.”Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, “Altunay Arıcılık” tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri “Altunay Arıcılık Üye Hesabı” üzerinden “Site”a gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından “Altunay Arıcılık’in Güvenli Hesabı”na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.7 “Satıcı”, “Alıcı”nın kendisine havale edilmesi için “Altunay Arıcılık’in Güvenli Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve “Alıcı”nın işbu sözleşmenin 2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Satıcı”nın “-Altunay Arıcılık’e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte “”Altunay Arıcılık’in Güvenli Hesabı”nda bulunan “Alıcı” ve/veya “Satıcı”nın parası üzerinde Altunay Arıcılık’in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.
Listeleme Hizmetleri

3.1 Bu “Hizmet” “Üye”lerin “Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin “Altunay Arıcılık” “Site”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “Altunay Arıcılık” “Site”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “Altunay Arıcılık” tarafından belirlenen sıra dahilinde “Altunay Arıcılık” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “Altunay Arıcılık” veritabanına gelen sorguların “Altunay Arıcılık” veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası;
ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.
3.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda “Altunay Arıcılık” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

3.3 “Altunay Arıcılık” “Site”ında görüntülenecek ilanların kaç adetinin ücretsiz olacağı; kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi “Altunay Arıcılık”e aittir. “Altunay Arıcılık” bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. “Üye”nin “Sitesinde görüntülenen ücretsiz ilanları “Altunay Arıcılık”in “Üye”ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda “Üye” “Altunay Arıcılık” tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları için “Altunay Arıcılık” tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde “Site” üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir.
“Üye” “Altunay Arıcılık”in belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise “Altunay Arıcılık” bu sürenin bitiminde ücretli olacağını “Üye”ye bildirdiği ilanların “Site” dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.
Mağaza Sayfaları Hizmetleri

4.1 “Üye”lerin “Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin Altunay Arıcılık tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak sayfalar toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

4.2 Mağaza Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Siteın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

Doping

5.1 Üye”ler Site dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Site kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “Altunay Arıcılık” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerinden yararlanabilirler.

5.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “Altunay Arıcılık Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti Altunay Arıcılık tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir,üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz,
dopingin Altunay Arıcılık kaynaklı sayfa hatalarından yada Altunay Arıcılık veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı Altunay Arıcılık tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.
5.3 Doping içerik ve ücretleri Altunay Arıcılık tarafından belirlenir. Altunay Arıcılık söz konusu içerik ve ücretleri “Sitesinde Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın site kurallarına aykırı olduğu durumlarda Altunay Arıcılık ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.
5.4 Hediye Dopinglerin Ücretlendirilmesi Şartı: Kullanıcının mağazayı kapatma isteği halinde ya da mağaza kurallarının ihlali durumunda mağaza kullanım hakkının Altunay Arıcılık tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan dopinglerin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağaza kapatma isteği ya da mağaza kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden kesilir ve mağaza bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.

5.5 Altunay Arıcılık tarafından “Sitesinde sunulan doping hizmetlerine “Doping” sayfasından ulaşılabilir.

Ek Hizmetler
“Üye”ler, yukarıda sayılan temel “hizmet”lere ek olarak “Sitesinden duyurulan ve kullanım koşulları “Site”ın ilgili kısımlarında belirtilen “Hizmet”lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. “Üye”ler “Altunay Arıcılık” tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve “Site”ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin “Site”ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
Ek – 4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler

altunayaricilik.com Sitesinde ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda belirtilmektedir.
vAltunay Arıcılık bu ürün ve hizmetlere ilişkin Siteın ilgili bölümünde yapacağı açıklamalar doğrultusunda aşağıda örnek olarak belirtilen ürün ve hizmetlere eklemeler yapabilir.
“Üye”ler Altunay Arıcılık Sitesinde belirtilen ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetleri güncel olarak takip etmek ve verdiği ilanlarının bu özellikleri taşımadığından emin olmak zorundadır.

altunayaricilik.com Sitesinde ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetlerin güncel listesine bu sayfadakilerle ile sınırlı olmamak kaydıyla Yasaklı Ürünler sayfasından ulaşılabilir.

İlan verenler, ilanlarından Altunay Arıcılık tarafından uygun görülenlerin, Altunay Arıcılık tarafından uygun görülen süre boyunca “Efsane İlanlar” ya da “İlginç İlanlar” kategorisinde yayınlanmasına, Altunay Arıcılık tarafından seçilen ilanların sosyal medyada, basın bülteninde, sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.

Ek – 5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

“Site”:
www.altunayaricilik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

“Kullanıcı”:
“Site”e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

“Üye”:
www.altunayaricilik.com Sitesine üye olan ve “Site” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
“Üyelik”:
“Site”ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından “Site”a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “Altunay Arıcılık” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

“Alıcı”:
İşbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” hizmetini kullanmak suretiyle; “Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” üzerinden “Satıcı” tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan “Üye”.

“Satıcı”:
İşbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret” hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri “Üye”ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi “Üye”.

“Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” (Kısaca “GET”): “Alıcı” ve “Satıcı” arasında düzenlenen satış akdinin “ödemeye” ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde “Altunay Arıcılık” tarafından sağlanan hizmet.

Altunay Arıcılık Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): “Site” içerisinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Altunay Arıcılık” tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. “Altunay Arıcılık”, “Site” içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman “Hizmet”lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. “Altunay Arıcılık” tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili
“Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, “Altunay Arıcılık” tarafından ilgili “Hizmet”in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Sitesinden “Üye”ye duyurulur.
Kullanıcı Profili; kullanıcıların geçmişte “Altunay Arıcılık” “Site”si üzerinden “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır.

Üye Profili değerlendirme sistemi, “Üye”ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, “Üye”lerin ve “Kullanıcı”ların diğer “Üye”ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen “Üye”lerin inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye Profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece “Üye”lere ve “Altunay Arıcılık”e aittir. “Üye”ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece “Altunay Arıcılık” “Hizmet”leri ve “Site”ı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

Üye Profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken “Üye”lerin yaptıkları yorum ve puanlamalara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen ve puanlamayı yapan “Üye”ye aittir. “Altunay Arıcılık” Kullanıcı Profillerinde bulunan yorum ve puanlamalardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. “Altunay Arıcılık”in söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez, silinemez, aynı “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için tekrar oy verilemez.

“Üye”ler hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Üye Profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Üye”yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili Altunay Arıcılık’in meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve Altunay Arıcılık’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Üye”nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

“Üye”ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir “üye”ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. “Üye”nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde “Üye”ler Altunay Arıcılık’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Üye”nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde “Altunay Arıcılık”nin söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin “Altunay Arıcılık” üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:

Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın Altunay Arıcılık’ya sunulmuş olması,
Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm Altunay Arıcılık kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
Yorumun Altunay Arıcılık’ye, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından “Altunay Arıcılık” e bildirilmesi, Yorumun link veya script içermesi.
“Üye”lerin, Altunay Arıcılık tarafından Sitede belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Altunay Arıcılık tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

Ek – 6 Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları

Altunay Arıcılık Hizmetler Kuralları

Üyelik

1.1. Kurumsal üye ‘Altunay Arıcılık Hizmetler’ kategorisi altındaki ‘Hizmet vermek istiyorum’ seçeneğindeki bilgileri sisteme kaydederek profesyonel olduğu ve hizmet vereceği kategorileri belirtir. Yalnız esnaf ve şirketler (şahıs şirketleri, ticari şirketler vs.) Altunay Arıcılık Hizmetler’de Kurumsal üye olarak hizmet sunabilecek olup, gerçek kişilerin hizmet sunma imkanı bulunmamaktadır.
1.2. Kurumsal üye ‘altunayaricilik.com Hizmetler’ kategorisinden 15.12.2017 tarihine kadar ücretsiz olarak faydalanabilecek olup; bu tarihten itibaren her bir hizmet kategorisi için ayrı ayrı belirlenen üyelik bedelinin, 30 günde bir Altunay Arıcılık’nın bildirdiği ödeme bilgilerinde kayıtlı olan banka hesabından tahsil edilmesini kabul eder.

1.3. Kurumsal üye, dilediği zaman kredi kartı bilgilerini ‘Bana Özel’ bölümünden değiştirme imkanına sahiptir.

1.4. Bireysel altunayaricilik.com üyesi ise herhangi bir bedel ödemeksizin hizmet kategorilerinden yararlanabilir.

Altunay Arıcılık Hizmetler İşleyişi

2.1. Kurumsal üyeler, ilgili bulundukları kategori/kategorilerdeki arama sonuçlarında sistemde kayıtlı puanlarına göre sıralanır. Puanlama, Altunay Arıcılık tarafından belirlenen ve zaman zaman değiştirilebilecek olan Puanlama koşullarına göre yapılacak olup, puanlama sistemi Altunay Arıcılık’nin herhangi bir Kurumsal üyeyi sertifikalandırdığı, onayladığı, tavsiye ettiği şeklinde yorumlanamaz. Puanlama koşullarına göre en yüksek puan alan Kurumsal üye profilleri dönüşümlü olarak arama sonuçlarında en üst sırada gözükür.

2.2. Kurumsal üyeler, kredi kartından tahsil edilen vitrin bedeli karşılığında bir haftalık süre ile vitrin ana sayfasında ön sırada yer alabilir. Söz konusu vitrin ilanları dönüşümlü olarak yayınlanacaktır. Kurumsal üyenin üyeliğinin iptali veya kara listeye alınması halinde ödenen vitrin bedelinin iadesi talep edilemez.

2.3. Bireysel üyeler, hizmet kategorileri altındaki Kurumsal üyelerden hizmet alıp hizmetin tamamlanmasını müteakip Kurumsal üyenin performansına ilişkin puanlama koşullarında belirtilen şekilde puan verebilir ve/veya yorum bırakabilir. Bireysel üyeler; Kurumsal üyelere verilen hizmetle ilgili soru yöneltebilir.

2.4. Bireysel üyenin Kurumsal üyeye sorduğu soruların yahut Kurumsal üye ile ilgili yorumlarının kişilik haklarına, hukuka, ahlaka aykırı ifadeler içermesi halinde altunayaricilik.com üyeliği sona erdirilecek olup, aynı şekilde cevap veren Kurumsal üyenin üyeliği sona erdirilebilecektir ve iptal edilebilecektir. Bireysel üyeler tarafından Kurumsal üyeler hakkında verilen yorumlar öncelikli olarak Altunay Arıcılık sistemine düşmekte olup, bu yorumlar herhangi bir aykırılık içermediği takdirde yayınlanır.
Gerçekleri yansıtmayan, sahte yorumların sisteme girilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ise ilgili üyeliğin iptali söz konusu olabilecektir.
2.5. Kurumsal üye, yorumları yayından kaldırma yetkisine sahip değildir; yorumlarla ilgili itirazının olması halinde itiraz nedenini gösteren belgelerle birlikte yorumları Altunay Arıcılık’ye şikayet edebilir.

2.6. Kurumsal üyeler diledikleri zaman Kurumsal üyelik profilini gizli statüsünde kullanarak arama sonuç listelerinde yer almamayı tercih edebilir.

Kurumsal Üyeliğin İptali Koşulları

3.1. Kurumsal Üyenin İptal Talebinde Bulunması Durumu

3.1.1. Kurumsal üye, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içinde, üyelik iptal talebini Altunay Arıcılık’ye yazılı olarak iletebilir. Bu durumda Kurumsal üyenin ödemiş olduğu üyelik ücretlerinin tamamı Kurumsal üyenin üyelik bilgilerinde yer alan banka hesabına havale/EFT yoluyla iade edilir. İptalin gerçekleştirilebilmesi için kullanıcının iade faturası ibraz etmesi zorunludur.
3.1.2. Üyelik aktivasyon tarihini izleyen 30 günden sonra Altunay Arıcılık’ya bildirilen Kurumsal üyeliği sonlandırma taleplerinde üyelik ilgili dönem sonu itibariyle sona erdirilecektir.

3.1.3. Hizmetler kategorisinde hizmet veren Kurumsal Üye, üyeliğini iptal etmediği sürece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı site içi bilgilendirme mesajlarını, e-posta, sms, elektronik iletiler ile kısa mesajları ve aramaları almaya onay vermektedir.

3.1.4. Altunay Arıcılık tarafından herhangi bir kampanya veya çekiliş yapıldığı dönemde aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumsal üyeliğin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyenin kampanya veya çekilişe katılım hakkı düşer.

3.2. Kurumsal Üyeliğin Altunay Arıcılık tarafından İptal Edilmesi Halleri

3.2.1. Kurumsal üyenin fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin Altunay Arıcılık Siteı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, Kurumsal üyeliği Altunay Arıcılık’nin belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.
3.2.2. Üyeliğin veya üyelik altında hizmet vermenin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyeye üyelik ücreti iadesinde bulunulmaz.

3.2.3. Üyelik bedelinin herhangi bir nedenle ödeme gününde tahsil edilememesi halinde Altunay Arıcılık 2 iş günü tahsilat denemesi yapar. Bu sürenin sonunda ödemenin halen gerçekleşememesi halinde ise üyelik iptal edilebilecektir.