188 KONTAK ANAHTARI YM DKŞTOFAŞ DOĞAN KARTAL ŞAHİN SLX